05 дек 20:35Бөлимлер / Қуран

Ырысқы туўралы кеўлиңиз тыныш болсын!


Ырысқы туўралы кеўлиңиз тыныш болсын!Ҳәр бир инсанның ырысқы-несийбеси Аллаҳ таала тәрепинен белгилеп қойылған болады. Инсан анасының қарнында гезинде-ақ ырысқысы, қанша өмир көретуғыны тағдир қылынған болады. Адам баласы дүньяға келгеннен кейин, тағдирине жазылған несийбеси қәлесин-қәлемесин келе береди. Инсан ҳеш қашан қәўетерге түспеўи керек, маңлайына жазылған ырысқы-несийбесин ақырына дейин жемегенше бул дүньяны тәрк етпейди.

Қураны кәрийм бизлерди ырысқымыз бойынша қәтержам болыўға шақырады: «Жер бетинде өрмелеген ҳәр бир жанзаттың ырысқысын(тәмийнатын) тек Аллаҳ ғана береди. Ол олардың туратуғын жерлерин де, баратуғын жерлерин де биледи. Ҳәммеси анық Китапта (Лаўҳул-маҳфузда жазылған)» (Ҳуд,6)

Жерде, аспанда, суўда, жер астында қыймылдаған жанзатлардың ырысқы-несийбеси Аллаҳ тааланың мойнында. Ҳәр бир нәрсе Китапта(Лаўҳул-маҳфузда) тағдир етип жазып қойылған.

Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўа саллам былай деген: «Ким мусылман болса, жетерлише ырысқыландырылады., Аллаҳ таала оны Өзи берген нәрсеге қанаатлы қылып қойған болса, анық жақсылық тапқан болады».

Азанда уйқыдан турғаныңызда дениңиз саў, төрт мүшеңиз аман, журтыңыз тыныш, жеўге бир бөлек наныңыз болса, мине усы бахыт емес пе? Аллаҳ таала сизлерге ырысқы-несийбе, саламатлық, тынышлық неъматын берген екен, шүкир қылып жасаң. Әтирапыңызға бир қараң: дүньяда тынышлық-қәтержамлықта жасаўды әрман етип жүрген адамлар қанша?! Аллаҳ таалаға шүкирлер болсын, журтымызды тыныш, аспанымызды ашық, жеримизди берекетли етип қойыпты. Бул неъматларға шүкир қылсақ, Аллаҳ таала және де көбейтип бере береди.

Аллаҳ таала айтады: «Өзиниң ырысқысын көтере алмайтуғын(таба алмайтуғын) қаншадан-қанша жанзатлар бар. Оларға да, сизлерге де Аллаҳ (Өз ғәзийнесинен ҳәр түрли жоллар менен) ырысқы береди. Ол-Еситиўши, Илимли». (Анкабут,60).

Аллаҳ таала ҳәр бир тири жанның ырысқысын жеткерип турады. Ырысқы-несийбесин еплеп таба алмайтуғын, ҳеш нәрсеси жоқ қаншадан-қанша әззи жанзатлар бар. Аллаҳ таала олардың ҳеш бирин несийбесиз қалдырмайды, ҳәммесин ырысқыландырады.

Итибар берсеңиз, руҳый жақтан тынышсызланыў көбинесе тиришилигимиз бенен байланыслы машқалалардан келип шығады. «Енди не болады? Қалай тиришилик қыламан?! Сыяқлы сораўлар адамның мийине сиңип, тынышлығын бузады. Бирақ мөмин адамлар бундай қәўтерге түспейди. Себеби ол Аллаҳ тааланың ўәдесине исенеди, ырысқы талабында ҳәрекет етеди. «Аллаҳ таала ырысқымды жеткереди» деген исеним менен ҳадал мийнет еткен адамның кеўли қәтержам болады. Ҳадаллықта гәп көп. Ҳадал ислеп, ҳадал жасағанның тынышлығына ҳеш нәрсе жетпейди. 


«Қуран - қәлблер шыпасы» китабынан


Добавить комментарий