07 дек 20:24Бөлимлер / Қуран

«ИХЛАС» СҮРЕСИНИҢ ПАЗЫЙЛЕТИ


«ИХЛАС» СҮРЕСИНИҢ ПАЗЫЙЛЕТИ«Ихлас сүреси Мәккәда нәзил болған болып, төрт аяттан ибарат. Бул сүрениӊ «Ихлас» деген исминен басқа жигирмаға жақын исимлери бар болып, олардан айырымларын келтирип өтсек. Бириншиси – «Суратут тафрид», яғный «Аллаҳ тааланы бир, деп билиў сүреси», екиншиси – «Суратут таўҳид», яғный «Аллаҳ тааланы жалғызлаў сүреси, үшиншиси – «Суратус сомад», яғный «Аллаҳ тааланыӊ ҳәмме нәрседен бийқәжет екенин дәлиллеўши сүре» ҳәм төртиншиси «Суратун нур», яғный «Инсанлардыӊ қәлбин нурландырыўшы сүре» деген атлары белгили.

Бул сүрениӊ пазыйлети ҳаққында бир қанша ҳәдислер келтирилген болып, солардан: Анас ибн Мәликтен рәўият қылынған ҳәдисте Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: «Ким төсегине жатар ўақыт оӊ тәрепи менен жатып, «Қул ҳуўаллаҳу аҳад»ты  жүз мәрте оқыса, Қыямет күни болғанда Аллаҳ таала оған: «Ҳәй бендем, жәннетке оӊ тәрепиӊ менен кир», дейди», – деген.

Анас ибн Мәликтен рәўият қылынған басқа бир ҳәдиси шәрийфте Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: «Ким «Қул ҳуўаллаҳу аҳад»ты елиў мәрте оқыса, оныӊ елиў жыллық гүналары кешириледи»– деген.

Саъийд ибн Мусайябдан рәўият қылынған ҳәдиси шәрийфте Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: «Ким «Қул ҳуўаллаҳу аҳад»ты он бир мәрте оқыса, оған жәннетте бир сарай қурылады, ким жигирма мәрте оқыса, еки сарай қурылады, ким отыз мәрте оқыса, үш сарай қурылады», – деди. Сонда, Умар ибн Хаттаб разыяллаҳу анҳу: «Ондай болса, (бизлер соншелли бул сүрени көп оқығанымыз себепли) сарайларымыз көбейип кетеди екен-дә?!», – деди. Пайғамбар алайҳиссалам: «Аллаҳ таала буннан да кеӊшилик қылыўшы – деди.

Анастан рәўият қылынған ҳәдиси шәрийфте Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: «Ким «Қул ҳуўаллаҳу аҳад»ты бир мәрте оқыса, оған берекет болады. Ким «Қул ҳуўаллаҳу аҳад»ты еки мәрте оқыса, өзине ҳәм шаӊарағына берекет болады. Ким үш мәрте оқыса, өзине ҳәм пүткил қоӊсыларына берекет болады»– деген.

Саҳл ибн Саъдтан рәўият қылынған ҳәдисте келтирилиўинше, бир адам Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа салламныӊ алдына кәмбағаллықтан арыз қылып келди. Сонда, Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам оған: «Үйиӊе киргениӊде, үйиӊде кимдур болса, оған сәлем бер. Егер ҳеш ким жоқ болса, маған сәлем жолла ҳәм «Қул ҳуўаллаҳу аҳад»ты бир мәрте оқы», – деди. Кейин ол адам сол айтылған исти қылды. Көп өтпестен оныӊ ырысқы-несийбеси кеӊейип, ҳәттеки қоӊсыларына шекем жетип артатуғын болды», деп келтирилген. 


«Ал-Футуҳат ал-Илаҳия» китабы 

тийкарында Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний орта арнаўлы ислам билим журты оқытыўшысы Садыков Абдумумин таярлады.

Добавить комментарий