09 дек 09:06Бөлимлер / Қуран

Қәлбтың сырын Аллаҳтан жасырып болмас!


Қәлбтың сырын Аллаҳтан жасырып болмас!Қураны кәриймде келеди: «(Аллаҳ) көзлердиң қыянетин де (қараў қадаған етилген нәрсеге жасырын көз таслаўын да), кеўиллер жасырын тутқан нәрселерди (жаман нийетлерин де) биледи» (Ғофир,19)

Аллаҳ таала ҳәмме нәрселерди биледи. Ҳәтте бенделер тыйым салынған нәрселерге жасырын нәзер таслағанын да көрип турады. Аллаҳ таала кеўилимиздиң түбине жасырынған сырларымыздан да хабардар. Аллаҳтан ҳеш нәрсени жасырып болмайды. Адам ислеген гүналарын басқалардан сыр тутыўы, ҳеш кимге билдирмей жүриўи мүмкин. Бирақ Аллаҳ тааладан жасырып болмайды.

Ибн Аббас разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады: «Бир топар еркеклер алдынан бир ҳаял өтип қалса, араларынан бир адам сол ҳаялға қараўдан көзин тыйғандай көрсетеди. Егер қасындағылар билмесе, ҳаялға жасырынша көз таслайды. Жанындағылар сезип қалса дәрриў көзин басқа жаққа бурады. Оның нәмаҳрам ҳаялға қараўды иш-ишинен қәлеп турғанын жанындағылар билмесе де Аллаҳ таала биледи».

Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўа саллам былай дуўа еткен:

«Я Аллаҳ, қәлбимди жаманлықтан, әмеллеримди хожа көрсинликтен, тилимди жалғаннан, көзимди қыянеттен пәкле! Сен көзлер қыянетин, қәлбимизде жасырынған нәрселерди билесең».

Аллаҳ таала бенделерин ескертип айтады: «(Ҳәй инсанлар! Айтып атырған) сөзлериңизди жасырасыз ба ямаса ашық етесиз бе,(бәри бир) әлбетте, Ол-кеўиллердеги нәрселерди билиўши. Жаратқан (Аллаҳ Өзи жаратқан нәрселерди) билмей ме?! Ол-Латийф, Хабардар» (Мүлк,13-14).

Адамлар сөзлерин әшкара айтса да ямаса жасырын айтса да бәри-бир Аллаҳ таала билип турады. Соның ушын өзлерине абайлы болсын. Себеби, инсан тили менен сөйлеген сөзине, көзи менен көргенине, қулағы менен еситкенине күни келип жуўап береди.


«Қуран – қәлблер шыпасы» китабынан


Добавить комментарий