24 янв 18:29Мақалалар

Мәккәи мукаррама ҳарамы


Мәккәи мукаррама ҳарамы

Мәккә әтирапы қоршалған жерлердиң ҳүкми Мәккәның ҳүкиминде. Аллаҳ таала Мәккәда нени ҳарам қылған болса, сол нәрсени сол жерлерде де жерди жаратқанынан баслап қыямет күнине шекем ҳарам қылған. Жәбрайыл алайҳиссалам Ибраҳим алайҳиссаламды ҳарам аймағында турғызып, тас орнатыўды буйырды. Ибраҳим алайҳиссалам оны орнатты. Демек, мине сол тас ҳарам менен ҳадалды ажыратыўдағы алдынғы шегара еди. Мәккә фатҳынан кейин Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам Тамим ибн Асад ал-Ҳузаъийди жиберип, оны жаңалатты. Мусылман халифалары ҳәм олардың хызметшилери ҳәр тәрептен жаңалады, ҳәттеки ҳарамды орап турған жердеги байрақлардың саны 943 ке жетти. Ол байрақлар таўлар, қырлар ҳәм төбекликлерге орнатылған. Көп бөлеги бузылып кеткен. Тек ғана оңланып, жаңаланғанлары ғана бар.
Ҳарам аймағын қоршап турған сызықтың узынлығы 127 км, ҳарамның аралығы 550 км. Аллаҳ таала мине усы шеңбердиң ишин адамлар жыйналатуғын, аманлық жери қылды.
Аллаҳ таала бул ҳаққында: «
Масжидул Ҳарамнан тосқанларға ҳәм ол жерде зулым менен қәте жолға бурылыўды қәлегенге, аўыртыўшы азапты таттырамыз» («Ҳаж» сүреси, 25-аят).

Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа саллам Мәккә фатҳ болған күни: «Жер ҳәм аспан жаратылған күннен берли Аллаҳ бул қалада өсимлик үзиў, ҳайўан аўлаў ҳәм басқа түрли жаман ислерди ҳарам қылған. Аллаҳ ҳарам қылғаны себепли бул қыямет күнине шекем ҳарам. Меннен алдын ҳеш кимге ол жерде урыс ҳадал қылынбаған. Маған тек бир аз пурсатқа күндизи руқсат берилген. Бул нәрсе Аллаҳ ҳарам қылғаны себепли қыямет күнине шекем ҳарам қылынған. Ол жерде бир тикенди жулыў, аңды айдап кетиў, түсип қалған нәрсени алыў мүмкин емес. Бирақ, түсип қалған нәрсе танысыники болса, қайтарып бериў мақсетинде алыў мүмкин. Ол жерде ҳәжетке шығылмайды» (Имам Муслим рәўияты, 1353-ҳәдис).

Саид ибн Мусаййаб: «Маған жетип келиўинше, Мәккә ҳарам қылған нәрсени ҳадал қылып алмағанынша набыт болмайды» («Ахбор Мәккә лил фақиҳий», 1501, санади ҳасан). Мужаҳид ҳарамның әдеплери ҳаққында айтып: «Егер ҳарамға кирсең, ҳеш кимди ийтерип жиберме, ҳеш кимге азар берме ҳәм ҳеш кимди қысып шығарма», дедилар. Масжидул-ҳарам менен ҳарамның айырым аймақлары арасында аралық төмендегише (шама менен): 

Танъим - 7,5 км, 

Нахла - 13 км, 

Узотулабан - 16 км, 

Жаърона - 22 км, Ҳудайбия - 22 км, 

Жабал Арафат - 22 км.


Добавить комментарий