26 янв 14:48Мақалалар

ИЙТТИҢ ҮРИЎИ ҲӘМ ЕШЕКТИҢ АҢҚЫРЫЎЫ


ИЙТТИҢ ҮРИЎИ ҲӘМ ЕШЕКТИҢ АҢҚЫРЫЎЫЖабир ибн Абдуллаҳтан рәўият қылынады:

"Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа саллам:

"Түнде тынышлық болғанда көшеге шығыўды кемейтиңлер. Себеби, Аллаҳтың тарқататуғын жанзатлары бар. Ким ийттиң үриўин яки ешектиң аңқырыўын еситсе, Аллаҳтан тасборан қылынған шайтанның жаманлығынан пана сорасын. Себеби, олар сиз көрмеген нәрселерди көреди", – деди".

Шолыў: Усы ҳәдиси шәрийфте Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам өз үмметлерин еки иске шақырмақта:

1. Түнде тынышлық болғанда көшеге шығыўды кемейтиўге. Илажы барынша шаңарақ орталығында үйде отырған абзал.

2. Себеби, Аллаҳ тааланың түнде тарқататуғын базы жанзатлары бар. Әне сол, нәрселер түнде, биймезгил жүрген адамларға зәрер жеткериўи мүмкин.

Ҳақыйқатында да, түнде ҳәр түрли кеўилсизликлерге ушыраған адамлар аз емес.

3. Ийттиң үриўин яки ешектиң аңқырыўын еситкенде, Аллаҳ тааладан тасборан етилген шайтанның жаманлығынан пана сораў. Бул еки ҳайўан бизлер көрмеген нәрселерди көреди. Сол нәрселерди көргенде бири үрип, екиншиси аңқырады. Басқа рәўиятларда ешек шайтанды көргенде аңқырыўы айтылған. Соның ушын да, оның аңқырғанын еситкенде Аллаҳ тааладан шайтанның жаманлығынан пана сораўға шақырылмақта.


Жабир ибн Абдуллаҳтан рәўият етиледи:

"Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа саллам:

"Түнде ийттиң үргенин яки ешектиң аңқырғанын еситсеңиз, Аллаҳтан пана сораңлар, себеби олар сизлер көрмеген нәрселерди көреди.

Есиклерди Аллаҳтың аты зикир етилип жаўылған есикти аша алмайды.

Меслердиң аўызын байлаңлар, ыдыслардың аўызын жаўыңлар, олардың аўызына жаўғыш жаўыңлар", – деди".

Шолыў: Итибар беретуғын болсақ, усы ҳәдиси шәрийфлерде бендеге зәрер жетпеўине себеп болатуғын ислерди қылыўға буйрық болмақта. Өйткени, шәрий қағыйдаға байланыслы, имканиятына жараса әпиўайы себеплерди етиўде кемшиликке жол қоймаған адам ғана ғайыплық жәрдемге ҳақлы болады.


Жабирден рәўият қылынады:

"Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам:

"Тынышлықтан кейин шығыўды кемейтиңлер. Себеби, Аллаҳтың тарқататуғын жанзатлары бар. 

Ийттиң үриўин яки ешектиң аңқырыўын еситкениңизде, Аллаҳтан шайтанның жаманлығынан пана сораңлар", – деди".

Шолыў: Бул мәнидеги ҳәдиси шәрийфлерди жоқарыда үйрендик.


"Әдеплер ғәзийнеси" китабынан 


Добавить комментарий