26 янв 22:02Мақалалар

МӘККӘИ МУКАРРАМАНЫҢ ПАЗЫЙЛЕТЛЕРИ


МӘККӘИ МУКАРРАМАНЫҢ ПАЗЫЙЛЕТЛЕРИ
Аллаҳ азза ўа жалла Мәккәны Өз байтиниң бинасы, ақырғы пайғамбарының туўылған ҳәм жиберилген орны ушын таңлады. Сондай-ақ, ибадат қылыў орны қылып, оған узақ-жақыннан келиўди ўәжиб қылды. Және олар Мәккәға дүнья халқының либасын шешкен ҳалда жалаң бас, бойсынған ҳалда қорқып киреди. Мәккәны аманлық мәканы қылды, онда қан төгилмейди. Онда түсип қалған нәрсе ийесин табыўдан басқа мақсетте алынбайды. Мәккәны ҳаж қылыў өткен гүналарға каффарат қылынды. Мәккәдан басқа жерди зыярат қылыў қәдир болған адамлар ушын ўәжиб қылынбайды. Мәккәдағы Байтти таўап қылыў машруъ (руқсат) қылынды. Жер бетинде рукни яманий, ҳажарул-асўадтан басқасын сүйип, сылаўға руқсат етилмеди. Оның менен Қураны кәриймниң еки жеринде ант ишиледи. Масжидул-ҳарамда оқылған намаздың саўабы зыядаластырылып бериледи. Мәккә – жер халқының ҳәммеси ушын қубла. Ҳәжетке шығыў ўақтында оған артын яки алдын қаратып отырыў – ҳарам. Ол жерде жаман ислерди қылыў ол жақта турсын, оны ойлаўдың да жазасы бар. Қалаберсе, жаман ислердиң муғдары да көбейтиледи. Себеби, Аллаҳтың ҳаарамында қылынған жаман ис жердиң басқа жеринде қылынғанынан үлкенирек. Мәккәның қәлблерди тартыўдағы күши магниттиң темирди тартыўдағы күшинен көбирек. Адамлардың оннан қәжети таўсылмайды. Оған бәрқулла мүтәжлиги бар. Оны қанша көп зыярат қылса, сонша итияжы артады. 

Төменде Мәккәи мукарраманың әҳмийетлирек пазыйлетлеринен дерек бериўши айырым рәўиятлар келтириледи.

1. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам Ҳазўарада тоқтап, былай деди: «Аллаҳға ант, сен Аллаҳ жерлериниң жақсысысаң ҳәм Аллаҳ жерлериниң Аллаҳға сүйиклирегисең. Егер мен сеннен шығарылмағанымда еди, шықпаған болар едим» (Жамеъ ат-Термизий).

2. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам айтты: «Еллердиң ишинде мен ушын сеннен сүйикли, жағымлырағы жоқ. Егер қәўим мени сеннен шығармағанында өзиңнен басқа жерде жасамас едим».

3. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам айтты: «Аллаҳға ант, сеннен мен шығарыламан, әлбетте, мен билемен, сен Аллаҳтың еллери ишинде маған сүйиклиреги, Аллаҳға ҳүрметлирегисең. Егер халқың мени шығармағанда еди, мен шықпаған болар едим» (Мажмаъуз-заўаид).

4. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам Мәккә фатҳы күни айтты: «Жер ҳәм аспан жаратылған күннен берли Аллаҳ бул қалада өсимлик үзиў, ҳайўан аўлаў ҳәм басқа түрли жаман ислерди ҳарам қылған. Аллаҳ ҳарам қылғаны себепли бул қыямет күнине шекем ҳарам. Меннен алдын ҳеш кимге ол жерде урыс ҳадал қылынбаған. Маған тек бир аз пурсатқа күндизи руқсат берилген. Бул нәрсе Аллаҳ ҳарам қылғаны себепли қыямет күнине шекем ҳарам қылынған. Ол жерде бир тикенди жулыў, аңды айдап кетиў, түсип қалған нәрсени алыў мүмкин емес. Бирақ, түсип қалған нәрсе танысыники болса, қайтарып бериў мақсетинде алыў мүмкин. Ол жерде ҳәжетке шығылмайды» (Имам Муслим рәўияты, 1353-ҳәдис).

5. Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа саллам айтты: «Мәккә ҳәм Мадинадан басқа ҳәмме қалаларды Тәжжал бойсындырады. Оның ҳәр бир тосылған нықабы үстинде периштелер сап тартып қорықлап турады» («Саҳиҳи Бухарий», «Фазоилул-Мадина» бабы, 1881-бет).

6. Расулуллаҳ саллаллоҳу алайҳи ўа саллам айтты: «Ер бетине биринши шығатуғын адам бул – мен, соң Әбиў Бәкир, соң Умар, соң Бақиъдегилер мениң менен бирге қайта тириледи. Соң Мәккә халқын күтемен, мен еки ҳарам арасында ҳашр қылынаман (қайта тирилемен)» («Жамеъ ат-Термизий», «Маноқиб» бабы, 3692-бет).


Добавить комментарий