27 мар 18:35Мақалалар

ҒӘПЛЕТТЕ ҚАЛМАҢ! БАРААТ ТҮНИ: ТӘҒДИРЛЕР, ЎАҚЫЯ-ҲӘДИЙСЕЛЕР, ҚЫСМЕТЛЕР БЕЛГИЛЕНЕДИ.


Ғәплетте қалмаң! Бараат түни: тәғдирлер, ўақыя-ҳәдийселер, қысметлер белгиленеди.


Еслетпе! Шаъбан айының 14-нен 15-ге өтер түни ең пазыйлетли түнлерден бири Бараат түни.

Бараат сөзи қандай мәни аңлатады? “Бараат” сөзи араб тилинде “азат болыў”, “нәжат табыў” деген мәнилерди аңлатады. Бул түнниң Бараат, яғный нәжат табыў, азат болыў түни деп аталыўына себеп, онда Аллаҳ тааланың раҳматы себепли шексиз инсанлар дозақтан қутылады. Ол Шаъбан айының он бесинши түнине туўры келеди. 

Бараат түни қандай түн?

Анамыз Айша разыяллаҳу анҳа айтады: Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам меннен: “Ҳәй Айша бул түни қандай түн екенлигин билесең бе?” – деп сорады. Мен: “Аллаҳ ҳәм Оның Расулы билиўширек”, – дедим. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: “Бул шаъбанның он бесинши түни. Аллаҳ азза ўа жалла бул түнде бенделерине раҳмат нәзери менен қарайды ҳәм мәғфират сораўшыларды мәғфират етеди, рейим сораўшыларға рейим қылады, диллеринде мусылманларға гийне, кек сақлаўшы адамларды қандай болса, сондай жағдайда қойып қояды”, – деди. (Имам Байҳақий рәҳияты)

Бул түнде нелер жүз береди?

Айша разыяллаҳу анҳадан рәўият қылынады:Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: “Бул түнде(шаъбанның он бесинши түнинде)нелер жүз бериўин билесиз бе?” – деди.

Айша разыяллаҳу анҳа: “Ҳәй Аллаҳтың Расулы, бул түнде нелер болады?” – деди.

Әлемлер Сәййиди алайҳиссалам: “Ол түнде Адам балаларының бул жылда туўылатуғынлары ҳәм бул жылда қайтыс болатуғынлары жазылады ҳәм ол түнде олардың әмеллери көтерилип, ырысқылары нәзил болады”, – деди. (Имам Байҳақий рәўияты)

Бул түнде гүналар мәғфират қылынады.

Ҳәзирети Әбиў Бәкир Сыддық разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам айтады: “Аллаҳ таала Шаъбанның он бесинши түни дүнья аспанына (Өзиниң дәрежесине муўапық) түседи ҳәм Аллаҳға ширк келтирген ҳәм қәлбинде гийне бар адамнан басқа бәршени мәғфират қылады”. (Имам Байҳақий рәўияты) 

***

Әбиў Муўса Ашъарий разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады: Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам айтты: “Аллаҳ таала Шаъбанның он бесинши түнинде раҳмат нәзери менен қарап, ширк келтириўши ҳәм қәлбинде бир мусылманға кек, гийне сақлаўшы кисилерден басқа барлық жанзатларын мәғфират қылады”. (Имам Ибн Мажа, имам Байҳақий рәўияты)

***

Абдуллаҳ ибн Амр разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады: Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: “Шаъбанның он бесинши түни Аллаҳ бенделерине раҳмат нәзери менен қарайды. Еки шахстан басқа бәршени мәғфират қылады: бири гийнеши, басқасы наҳақ адам өлтириўши”, – деди. (Имам Аҳмад рәўияты)

Бул түни дуўалар қабыл болады.

Усман ибн Абул Асс разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам айтты: "Қашан Шаъбанның он бесинши түни болса, (Аллаҳ таала тәрепинен) бир нидә (саза) қылыўшы нидә (саза) қылады: “Бир мәғфират сораўшы бар ма, Мен оны мәғфират қыламан! Бир нәрсе сораўшы бар ма, Мен оған беремен”, – дейди. Сол ўақытта ким сораса, оған бериледи. Зинакар ҳаял ҳәм мушриктен басқа".

***

Бул түн адамлар дозақтан азат қылынады.

Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам айтты: Жәбрайыл алайҳиссалам мениң алдыма келип: “Бул Шаъбанның он бесинши түни. Аллаҳ таала бул түнде көп адамларды дозақтан азат етеди. Олардың саны Кәлб қәўими қойларының жүнлеринен де артық болады. Тек бул түнде Аллаҳға ширк келтирген, кекшил ҳәм туўысқанлық қатнасықларын үзиўши, изарын(менменлик пенен) тобығынан пәске түсирип жүриўши, ата-анасына ақ болыўшы ҳәм хамр (мәс қылыўшы ишимлик) ишиўшилерге раҳмат нәзери менен қарамайды”, – деди. (Имам Байҳақий рәўияты)

Бул түн қандай әмеллерди орынлаў керек?

  1. Қуптан ҳәм бамдат намазын жәмәәт пенен оқың;
  2. Тәўбе ҳәм истиғфар айтыўға итибарлы болың;
  3. Өзиңиз ҳәм барлық үммет ушын қайырлы дуўалар қылың;
  4. Шыдамыңыз жеткенше зикирлер, нәпил ибадатлар, Қуран тиләўаты қылың;
  5. Имкан таўсаңыз Шаъбанның он бесинши күни ораза тутың.

Әлий разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады: “Қашан Шаъбанның он бесинши түни болса, оның түнин уйқысыз өткериңлер, күндизиниң оразасын тутыңлар. Себеби, сонда Аллаҳ қуяш батыў пайытында дүнья аспанына түседи ҳәм таң атқанша: “Қәне, истиғфар айтыўшы бар ма, оны мәғфират қыламан. Қәне, ырысқы сораўшы бар ма, оған ырысқы беремен. Қәне, бәлеге ушыраған бар ма, оған жеңиллик беремен. Қәне, пәлен, пәлен” (дейди) деди. (Ибн Мажа рәўияты)

Бул түнди уйқысыз өткергенге жәннет ўәжиб болады.

Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: “Ким бес түнди уйқысыз өткерсе, жәннет оған ўәжиб болады – тәрўия, арафа, қурбанлық, фитр ҳәм Шаъбанның он бесинши түни”, – деди. 

Аллаҳ бул айда қалыс нийетлер менен қылатуғын барлық әмеллеримизди қабыл қылсын. Өзи дуўаларды әмелге асырыўшы ҳәм гүналарды мәғфират қылыўшы.


Даврон НУРМУҲАММАД

Дерек: Muslim.uz

Добавить комментарий