Доктор Әлий Саллобий усыныслары

Доктор Әлий Саллобий усыныслары

Доктор Әлий Саллобий усыныслары Ким перзентлерин рухый кеселликлерден сақлаўды ҳәм уллы шахс ийеси болыўды қәлесе, төмендеги усынысларға әмел қылсын, иншааллаҳ, жақсы нәтийжелерге ериседи.
Сени Аллаҳға тапсырдым.

Сени Аллаҳға тапсырдым.

Сени Аллаҳға тапсырдым. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам Муаз разыяллаҳу анҳуды Яманға жиберип атырып былай деди: «Мазлумның дуўасынан абайлы бол. Себеби оның дуўасы менен Аллаҳтың ортасында
Жақсылықты қалыс қылайық!    (Ибратлы гүрриң)

Жақсылықты қалыс қылайық! (Ибратлы гүрриң)

Жақсылықты қалыс қылайық!     (Ибратл ы   гүрриң) Әбиў Наср деген аңшы болып, шаңарағы менен кәмбағаллықта турмыс кеширетуғын еди. Бир күни көшеде ҳаялы ҳәм перзенти ашлықтан қыйналып атырғанын
Уламалардың айтыўы бойынша ўақыттың қәдири

Уламалардың айтыўы бойынша ўақыттың қәдири

Уламалардың айтыўы бойынша ўақыттың қәдири Тоғыз жүз елиў жыл өмир көрген пайғамбар Нуҳ алайҳиссаламның алдына өлим периштеси Әзрейил алайҳиссалам келип сорады: «Ҳәй, пайғамбарлар ишиндеги узақ өмир
ӨЗГЕЛЕР  ҲАҚҚЫНА ДУЎА  ҚЫЛЫЎ

ӨЗГЕЛЕР ҲАҚҚЫНА ДУЎА ҚЫЛЫЎ

ӨЗГЕЛЕР  ҲАҚҚЫНА ДУЎА  ҚЫЛЫЎ Инсан өзи ушын дуўа қылғаны киби, яр-дослары, сүйиклилери ҳәм бәрше мусылманлар ҳаққына дуўа қылыў да пазыйлетли әмеллерден саналады.
Алтын келтирген балық

Алтын келтирген балық

Алтын келтирген балық Басра қаласының уллы ўәлийлеринен бири ҳәзирети Ҳасан Басрий бир қанша талабаларды оқытып ҳәм тәрбиялап жетистирген. Олардан бири Мәлик ибн Динар болып, ол Басрада дүньяға
Юсуф алайҳиссаламның ағалары

Юсуф алайҳиссаламның ағалары

Юсуф алайҳиссаламның ағалары Уллы дин алымларынан Шаъбий бир күни досты Қазы Шурайҳтың зыяратына барды. Қазы Шурайҳ бул ўақытта ислери менен бәнт еди. Сол ўақытта есиктен «Ҳәй адамлар!» деп бақырып
Басымызға түскен ҳәр бир мүсийбетте ҳикмет бар

Басымызға түскен ҳәр бир мүсийбетте ҳикмет бар

Басымызға түскен ҳәр бир мүсийбетте ҳикмет бар Бир күни улкен бир кеме теңизде апатқа ушырады. Ишиндеги адамлардан тек ғана бир адам тири қалды. Ол үлкен бир ағашқа асылған ҳалда жүзип, жақын
Ана дуўасы

Ана дуўасы

Ана дуўасы        Баязид (Бистамий) балалығынан анасының хызмети ушын таяр туратуғын ҳәм анасы айтқан ҳәр бир исти жерде қалдырмай орынлаўға ҳәрекет қылатуғын еди. Арадан жыллар өтти. Баязид ер
Жаңалықлар лентасы
Көп оқылған мақалалар