11 апр 23:02Фиқҳ / Намаз

Намазды бузыўшы әмеллер


Намазды бузыўшы әмеллер


1. Намазда сөйлеў (қастан яки адасып болсын).

2. Биреўге сәлем бериў.

3. Сәлемге әлик алыў.

4. Себепсиз тамақ қырыў, жөтелиў.

5. «Уҳ, уф, аҳ» сыяқлы даўыслар шығарыў.

6. Наўқас яки мүсийбет себепли даўыс шығарып жылаў (Бирақ, ақыретти ойлап жыласа, зыяны жоқ).

7. Өзи ҳәм басқалар еситетуғын дәрежеде күлиў (ўаҳаҳалап қатты күлсе, таҳәраты да сынады).

8. Түшкиргенде жуўап бериў (яғный, «Ярҳаму­каллоҳ» деп айтыў).

9. Сораўға яки хабарға аятлар менен болса да жуўап бериў.

10. Бир нәрсени жеў (ерниндеги, тисиндеги аўқат болса да).

11. Намазды жәмәәт пенен оқып атырғанда қасындағы адамға орын бериў ушын, сүрилиў.

12. Қирәәтты Қураны кәриймге қарап оқыў.

13. «Әмәли кәсир» қылыў (яғный, көрген адам «намаз оқымай атыр», деген ойға баратуғын дәрежедеги әмелди қылыў). 

14. Нажас нәрселердиң үстине сәжде қылыў.

15. Көкиректи қубладан басқа тәрепке бурыў.

16. Жәмәәт намазында тоқтамай бир қатар муғдарынан көп жүриў.

17. Сәжде қылып атырғанда еки аяқ барамақларын жерден көтериў.

18. Қирәәтти мәниси өзгеретуғын дәрежеде бузып оқыў.

19. Намаз парызларынан биреўин себепсиз қалдырыў.

20. Намазда әўреттиң ашық болыўы (төрттен бири).

21. Таҳәраттың (таяммум, масҳтың да) бузылыўы.

22. Таң намаз оқып атырғанда қуяштың шығыўы.

23. Намаз ўақтында ҳуўшынан кетиўи (өзин жоғалтыўы).


Добавить комментарий
Жаңалықлар лентасы