05 апр 14:47Фиқҳ / Закат

ЗӘКАТ ДЕГЕН НЕ?


ЗӘКАТ ДЕГЕН НЕ?


«Зәкат» сөзи сөзликте «пәклик» ҳәм «өсиў» мәнилерин билдиреди.

Зәкат берген инсанның мал-дүньясы пәкленеди. Қашан зәкатын берсе, пәкленеди, болмаса пәкленбейди. Зәкаты берилген мал-дүньяға берекет киреди, көбейип өседи.

Шәриятта: «Зәкат – арнаўлы мал-дүньядан, арнаўлы бир бөлегин арнаўлы инсанларға Аллаҳтың разылығы ушын шәриятта белгиленгениндей мүлик қылып бериў».


«Арнаўлы мал-дүнья» – «нысабқа жеткен мал-дүнья» дегени. «Арнаўлы бир бөлеги» – зәкат бериўшиниң мүлкинен ажыралып шығыўы керек болған мал-дүнья. Мысал ушын, бир адамға «усы үйде бир жыл отырып турыўың саған зәкат», деп болмайды. «Арнаўлы инсан» дегенде зәкат алыўға ҳақылы болған инсан нәзерде тутылған. «Аллаҳтың разылығы ушын» дегени ибадат нийети менен берилиў кереклигин аңлатады. «Шәриятта белгиленгениндей» дегенде зәкат шығарыў муғдары шәриятта көрсетилген муғдарға туўры келиўи кереклиги нәзерде тутылады. Аз ғана садақа берип, «Бул – зәкат», деп болмайды. «Мүлик қылып бериў» дегенде «Сол берилип атырған мал-мүлик оны алыўшыға мүлик болмағанша, зәкат болмайды», деген мәни аңланады.


Зәкат – Исламның бес рукнинен бири болып, шәрият парыз қылған әмел. Зәкат Исламдағы бес рукниниң үшиншиси. Ол исламий ибадат бөлып, ақыйданың ажыралмас бөлеги. Ким зәкатты инкар етсе, кәпир боладыегер де оны орынламасагүнакар болады.


Фиқҳ китапларымызда ибадатлар бөлими өз алдына, қарым-қатнас бөлими өз алдына баян етилген болып, зәкат ибадатлар бөлиминде келген. Зәкатта ибадат мәниси болыўы менен бирге, уллы инсаный идеялар, әдеп-икрамлық көринислер, руўхый қәдириятлар да бар. Онда тек материаллық мәни емес, ал мәнаўий, руўхый, әдеп-икрамлық мәнилер де өз сәўлелениўин тапқан. Зәкатта зәкат бериўшиге де, зәкат алыўшыға да, олар жасап турған жәмийетке де көплеп дүньялық ҳәм ақыретлик пайдалар бар.


Зәкат ибадаты себепли зәкат бериўши инсан өзиниң ықтыярындағы мал-дүнья Аллаҳ тәрепинен берилген неъмат екенин, бул мал-дүньяға ўақытша ийе болып турғанын түсинип жетеди. Соның ушын ол қолындағы мал-дүньяны Аллаҳ көрсеткен ҳадал-пәк жолларға сарплаўға умтылады. Бул нәрсе ҳәр бир инсан, ҳәр бир жәмийет ушын экономикалық машқалаларды шешиўде жүдә әҳмийетли ҳәм зәрүр фактор есапланады.


Зәкат ибадаты зәкат бериўшиге де зәкат алыўшыға да көплеп пайда келтирер екен, демек, ол жәмийетке де үлкен пайдалар келтиреди. Соның ушын да зәкат ибадаты енгизилген жәмийетлерде көплеген қыйыншылық ҳәм машқалалар өз-өзинен шешиледи.


Дерек: Islom.uz


Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Жаңалықлар лентасы