Төртинши үлкен гүна ЗОРЛЫҚ, ҲӘДДЕН АСЫЎ


Төртинши үлкен гүна


ЗОРЛЫҚ, ҲӘДДЕН АСЫЎ

Аллаҳ таала айтады:      
«Тек адамларға әдалатсызлық қылатуғын ҳәм Жер бетинде наҳақтан зулым қылатуғынларды ғана (айыплаўға) жол бар. Соларға аўыртыўшы азап бар». (Шуўро сүреси, 42).

Яғный инсанларға зулым қылатуғын, олардың жаны ҳәм малларына зулым өткизетуғын залымлардың жазасы аўыртыўшы азап болады. 

Пайғамбар саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: «Аллаҳ таала маған бойсыныўшы болыўыңызды, киси басқаға зулымлық қылмаўын ҳәм басқалардан өзин үстем қоймаўын ўаҳый қылды», деди. (Имам Муслим рәўияты).

Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: «Аллаҳ ақыретте таярлап қойған азаптан тысқары бул дүньяда да жаза бериўине, зулымлық ҳәм ағайин-туўысқаншылық байланысларын үзиўден көре ылайық гүна жоқ», деди.
(Имам Ибн Мажа, Термизий ҳәм Ҳәким рәўияты).

Хабарларда, егер бир таў басқа таўға зулымлық қылса, Аллаҳ сол залым таўды майда-майда қылып жибереди, деп айтылған.
Қарун да қәўимине зулымлық қылғаны ушын Аллаҳ оны жерге жуттырды. Аллаҳ таала бул ҳаққында Қосос сүресинде былай хабар берген:

«Әлбетте, Қарун Муўсаның қәўиминен болып, оларға (қәўимлерге) тәкаббырлық қылды…» (76-аят).

«Кейин, Биз оны да, (байлық толы) үйин де жерге жуттырдық…». (81-аят).

Ибн Жаўзий раҳимаҳуллаҳ былай деген: «Қарунның ҳәддинен асыўы ҳаққында бир қанша қараслар бар». Олар төмендегише:

1. Ибн Аббастың пикирне көре, ол бир бузық қызға Муўса алайҳиссаламға дөҳмет қыл, атын былға, деп пул береди. Ол бузық қыз сондай қылады. Муўса (алайҳиссалам) оннан айтқан гәпине ант ишиўди талап еткеннен кейин, ол Қарун менен ортасында болған ўақыяны айтып береди. Қарун сондай қылып ҳәддинен асқан. 
2. Заҳҳактың айтыўынша, Ол Аллаҳ таалаға күпир келтирип ҳәддинен асқан.
3. Қатаданың пикиринше, кибр қылып ҳәддинен асқан.
4. Ато Хурасаний келтириўинше, кийимлерин бир қарыс узын етип сүйреп жүрген. 
5. Маўардийдиң сөзине көре, ол Фиръаўнның хызметкери болған ҳәм Исрайыл перзентлерине зулым қылған.

«Кейин, Биз оны да, (байлық толы) үйин де жерге жуттырдық…» делинген аяты кәрийма тәфсиринде былай баян қылынған: «Қарун бузық ҳаялды Муўса алайҳиссаламға дөҳмет  қылыўға буйырғаннан кейин, Муўса алайҳиссалам ғәзепленди ҳәм Қарунды дуўайбад қылды. Сонда Аллаҳ таала: «Мен жерге саған итаат етиўди буйырдым. Сондай екен, сен оған буйыр», деп ўаҳий қылды. Муўса алайҳиссалам: «Ҳәй жер, оны жут», деди. Жер оны жута баслады. Қарун буны көрген соң, Муўса алайхиссаламнан рейим қылыўды өтинип, жалынды. Ол «Ҳәй жер оны жут» дегенинде, аяқларына шекем жутты. Муўса алайхиссалам Қарунды жер путкиллей жутып жибермегенше «оны жут» деп буйыра берди. Сонда Аллаҳ таала Оған ўахий қылды: «Ҳәй Муўса, иззетим ҳәм уллылығыма ант, егер Меннен жәрдем сорағаныңда оған жәрдем берер едим».

Ибн Аббас разыяллаҳу анҳума айтады: «Жер оны түбине жутып жиберди».
Самура ибн Жундуб разыяллаҳу анҳу айтады: «Ол ҳәр күн бойы барабарыншы жер түбине кирип кетебереди».
Муқатил айтады, Қарун набыт болғаннан кейин, Исрайыл перзентлери: «Муўса оның ҳәўлисин ҳәм мал-мүликин өзиники қылып алыў ушын набыт етти», деп гәп тарқатты. Аллаҳ оның ҳәўлисин ҳәм мал-дуньясын да жерге жуттырып жиберди.

«Соң оған Аллаҳтан басқа жәрдем беретуғын бир топар болмады, оның өзи де жәрдем берилгенлерден болмады». (Қосос сүреси, 81).

Яғный, ҳеш ким оны Аллаҳтың бәлесинен қутқара алмады. (Аллаҳ жақсы билиўши).
Пәрўардигәр, гүналарымыздың қараңғылығын, маърифат ҳәм ҳидаятыңның нуры менен жарық ет. Бизди Ɵзиң ығбал еткен, Сеннен басқаларға жүз бурмайтуғын бенделериңнен қыл. Бизлерди, ата-анамызды ҳәм ҳәмме мөминлердиң гүнәларын Өзиң кешир. Әмийн.

Имам Заҳабийдиң «Үлкен гүнәлар» китабынан

Добавить комментарий