Бесинши үлкен гүна ҲИЙЛЕ ҲӘМ АЛДАЎ


Бесинши үлкен гүнаҲИЙЛЕ ҲӘМ АЛДАЎАллаҳ таала айтады:

«…Ал, жаман ҳийле тек ғана өз ийелерин орап алады (набыт қылады)…». (Фотир сүреси, 43).

Яғный, жаман ҳийлениң апаты ҳийле қылған, уйымластырған кимселердиң өзине урады.
 Аллаҳ таала мунафиқлар ҳаққында былай дейди:

«Әлбетте, еки жүзлилер Аллаҳты алдайжақ болады. Ол (Аллаҳ) оларды «алдайды…». (Ниса сүреси, 142).

 Ўаҳидий: «Алдаўшылардың алдаўына жараса мәмиле қылынады. Яғный, мөминлерге нур берилгениндей оларға да бериледи. Жолға түскенлеринде болса, нурлары өшип, қараңғылықта қалады», деген.

Пайғамбар саллаллаҳу алайхи ўә саллам: «Дозақ ийелери бес түрли», деди де, олардан бири «таң атса да, кеш кирсе де сениң шаңарақ ийелериң ҳәм мал-дуньяң ҳаққында алдамақшы болатуғын кимсе», деп тәрийп берди. (Имам Муслим рәўияты).

Әбиў Ҳурайра разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады: «Расулуллаҳ саллаллаҳу алайхи ўә саллам айтты: «Мөмин әпиўайы, уллы болады, бузықлық қылыўшы болса, ҳийлекер, хор болады». (Имам Термизий, Әбиў Даўыт рәўияты)
.
 Яғный, мөмин адам ашық кеўил, әпиўайы болады. Биреўди алдамайды. Бәлким өзи исениўшең, ашық кеўил болғаны себепли алданыўы мүмкин. Бузықлық қылыўшы болса, адамлар арасында бузғыншылық қозғап жүретуғын алдаўшы болады.

 Әбиў Бакр Сыддық разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады: Расулуллаҳ саллаллаҳу алайхи ўә саллам: «Алдаўшы, миннет қылыўшы ҳәм сықмар жәннетке кирмейди», – деди. (Термизий рәўияты).

Имам Заҳабийдиң «Үлкен гүнәлар» китабынан

Добавить комментарий