07 июн 17:05Мақалалар

«Пикирлеп көрмейсиз бе?»


«Пикирлеп көрмейсиз бе?»Франциялы медицина алым Морис Букай «Таўрат, Инжил, Қуран ҳәм ҳәзирги илим» китабында былай жазады:

Қураны кәриймдеги мине, бул аятқа итибар бериң: «Сизлер ишип атырған суўларыңызды (ойлап) көрдиңиз бе?! Оны бултлардан сизлер жаўдырдыңыз ба ямаса Биз жаўдырыўшымыз ба? Егер қәлесек, Биз оны шор қылып қойған болар едик. Енди (усы суў ушын) шүкир қылмайсыз ба?!» (Ўақыя сүреси, 68 – 70-аятлар). 

Аллаҳ таала душшы суўды қәлесе шор суў етип қойыўы мүмкинлиги иләҳий қүдиретке ишәра. Иләҳий қүдирет, сондай-ақ, булытлардан ким жаўын жаўдырыўы, инсан қәлесе де бул исти қыла алмаслығы менен тағы бир мәрте атап өтилмекте.

Заманагөй илим-пән раўажланыўы нәтийжесинде бүгин жасалма түрде жаўын пайда етиў мүмкин. Соған тийкарланып Қурандағы аятты жалғанға шығарса болады ма? Әлбетте, яқ. 

Себеби, бул ҳаққында инсанның имканиятлары қаншелли шегараланғаны ҳәм жасалма жаўын пайда етиўде заманагөй технологиялар әтираптағы көплеген тәбийий ҳалатларға байланыслы екени ҳеш кимге сыр емес. Франция метеорология хызметиниң қәнигелеринен бири М. А. Фаси пүткил жәҳән энциклопедиясының «Жаўынлардың түсиўи» бабында былай жазады: 

«Тап булыт өз раўажланыўының белгили бир басқышына жетпегенше яки жаўын булытына тән зәрүр қәсийетлерге ийе болмағанша ҳеш қашан бул булытта жасалма түрде жаўын пайда етип болмайды». 

Демек, тап булытта мәлим тәбийий өзгериў жүз бермес екен, инсан ҳеш қашан техникалық қурылмалар жәрдеминде онда жасалма түрде жаўын жарата алмайды. Егер буның имканы болғанда, Жер шарында қурғақшылық машқаласы болмаған болар еди, өйткени бул машқала елеге шекем өз шешимин таўғаны жоқ.

Жаўынға ийелик етиў ҳәм ҳаўа райын инсан қәлеўине көре басқарыў арзыўлығынша қалып кетиўин заманагөй илим-пән де тән алды.


Дерек: Islom.uz


Добавить комментарий
Жаңалықлар лентасы