14 июн 15:36Мақалалар

Жениc Хаффтың Исламға кириўи


Жениc Хаффтың Исламға кириўи

Жениc Хафф баптист марузашиси еди. Ол Исламды қабыл қылғанында - шаңарағынан, балаларынан, жумысынан, досларынан, қулласы көп нәрселеринен айырылды. Бирақ, Аллаҳ таала оған ҳәмме жоғалтқанларын әжайып түрде қайтарып берди. Бул ҳаққында «Milli Gazete» сайты хабар берди.

Жениc Хафф 1945-жылда америкалы баптистлер шаңарағында туўылған. Жаслығынан ол белсене еди, ол жоқары баҳаларға оқыды, стипендиялар алды, өз бизнесин жүритти ҳәм сыйлықларға сазаўар болды. Радиода журналист болып ислегенинде, ол баптистлердиң ўазханы ҳәм радикал феминист еди. 1975-жылда ол қосымша мағлыўмат алыўды қарар еткенде, биринши болып Америкадағы коллеж сабақларына дизимнен өтиў ушын компьютер қолланылған. Жениc дизимге алынған, бирақ еки ҳәпте өткеннен кейин, компьютер оны қәте менен ол улыўма режелестирмеген театр курсына жазып қойғаны мәлим болды. Жениc сабаққа келгенинде, оның курсындағы талабалардың айырымлары араблар болып, оларды ол «Иплас бутпараслар» деп есаплаған. Ҳаял ҳәтте оқыўды тасламақшы еди, лекин күйеўи оған: «Итимал, Аллаҳ сени сол жерге христиан динин тарқатыў ушын алып барған шығар», – деди.

Жениcке бул пикир унады. Ол өз топарындағыларға масиҳийликти түсиндире баслады: «Ийса сизди сүйген еди ҳәм сизди гүналардан қутқарыў ушын атанақта өлди». Бирақ, оның ўазлары нәтийжели болмас еди. Кейин, қыз Исламды үйрениўге қарар етти – ол арабларды баптизмге шақырыў пайдалы болады, деп қарар етти. Жениc Қуран оқып баслады ҳәм ол қаншелли көп оқыса, ол Қураннан өзин таўғаны ушын әтираптағылардан узақласып баслады. 1977-жылда ол Исламды қабыл етти ҳәм атын Әмийна деп өзгертти.

Оның шаңарағы, әсиресе, әкеси тәрепинен кескин мүнәсибетке себеп болды. Анасы оны руўҳый кеселликлер емлеўханасына жатқарыўға урынды, ал әкеси қурал алып, оны өлтиремен деп қорқытты. «Дозақта азап шеккеннен көре, оны өлтирген жақсы», – деди әкеси. Ол мусылманша кийиниўди баслағаны ушын жумыстан босатылды. Күйеўи Әмийнадан ажырасты ҳәм оның еки перзенти суд қарары менен оған қалдырылды – судя балалардың тәғдирин мусылман ҳаялға исенбеслигин айтты. Оған еки жолдан бирин таңлаў усынылды: Я ол Исламнан жүз бурады яки ол балаларынан айырылады. Бул жүдә қыйын таңлаў еди, себеби шыпакерлердиң сөзлерине көре, ол басқа перзент көре алмас еди. Әмийна Исламды таңлады. Ол өзиниң жаңа өмир тәризин қабыл ете алмайтуғын барлық досларынан ажыралды.

Бирақ, Әмийна Аллаҳға шын қәлбтен ибадат етти. Қандай болыўына қарамастан, ол Қуран ҳәм Сүннетке муўапық жасаўға қарар етти. Ол ийманы ушын азапланды, шегинбеди ҳәм бул ақыры өз жемисин берди. Бираз ўақыт өтип, әкеси, анасы ҳәм кемпир апасы Исламға кирип, Әмийнаны қоллап-қуўатлай баслады. Ол мусылманға турмысқа шықты ҳәм ул перзентли болды.

Әкеси менен қалған Әмийнаның улы да 21 жаста мусылман болды. Ажырасқанынан 16 жыл өтип, дәслепки күйеўи де ийманға келди. Оның сөзлерине көре, сол ўақытқа шекем оны бақлап келген ҳәм қызы да пәк динде болыўын қәледи. Ол Әмийнаның алдына келип, қылған иси ушын кеширим сорады.

2001-жылда Америкада Әмийна Ассилминиң сай-ҳәрекетлери менен араб тилинде «Ийд ал-Муборак» деп жазылған почта маркасы шығарылған.

Әмийна Халықаралық Мусылман ҳаяллардың бирлеспесин дүзди ҳәм оның президенти болды. Дүнья бойлап ҳаяллар арасында исламый шақырықты тарқатты. Ол пүткил Америка бойлап саяхат етти, марузалар оқыды, жеке ҳикаясы жүзлеген адамларды ҳайран қалдырды. Оның жәрдеми менен мусылманлықты қабыл етиў орны ҳәм жазғы балалар лагери болған Мусылманлардың аўҳалын үйрениў орайы шөлкемлестирилди.

2009-жылда Әмийна Ассилми дүньядағы ең абырайлы 500 мусылман дизимине киритилген.

Әмийна Ассилми 2010-жыл 5-мартта улы менен Нью-Йорктан қайтып киятырғанда автомобил апатшылығына ушырап көз жумды. Ол 65 жаста еди.

Әмийна Ассилмиден Аллаҳ разы болсын!


Дерек: Islom.uz порталы Добавить комментарий
Жаңалықлар лентасы