23 июн 00:53Мақалалар

Инсанларды шайтан жәҳәннемга баслайды


Инсанларды шайтан жәҳәннемга баслайды
Жер ҳәм аспанды жаратқан, әшкар ҳәм жасырын ислердиң хабарын билиўши Аллаҳға ҳамди сәнелер болсын. Ол инсанды ылайдан, жин-иблисти болса оттан жаратты.

Шайтанды жәннеттен қуўғын қылды ҳәм қыямет күнине шекем адамлар ҳәм халықлар арасында келиспеўшиликлерге себепши болыў ушын оған ўақыт берди. Шайтан алайҳилаъна (оған Аллаҳтың нәлети болсын) бенделер арасынан өзине тийисли несийбесин алыўға ант ишти.

«(Аллаҳ) айтты: «Кетебер, (саған қыяметке шекем мәўлет бердим) олардан ким саған ерсе, онда жәҳәннем сизлерге толық жаза болады. Олардан күшиң жеткенин, даўысың (ўасўасаң) менен қозғалт, олардың үстине атлы ҳәм пияда (әскерлериңди) жибер, оларға мал-дүньясында ҳәм балаларында шерик бол (оларды ҳарамнан табыўға үгитле), оларға (жалған) ўәде бер!» Шайтан оларға тек өтирик нәрсени ғана ўәде етеди». (Исро сүреси, 63-64 аятлар)


(Иблис) айтты: «Сениң қүдиретиң менен ант, мен олардың ҳәммесин жолдан азғыраман, тек олардан (айырым) ықласлы бенделериң ғана (жолдан адаспайды)».

(Аллаҳ таала) айтты: «(Мен –) Ҳақпан, тек ҳақыйқатты айтаман, әлбетте, Мен жәҳәннемди, сен ҳәм олардан барлық саған ергенлер менен толтыраман». (Сод сүреси, 82-85 аятлар)


Аллаҳға ҳамди сәнелер болсын, Ол бизлерди шайтан ҳәм оның ҳийлесинен қорықлап қойды ҳәм ийман келтирип Рәбб сине тәўекел қылған бенделерине оны ҳүкимран қылып қоймады. Олар Аллаҳтың панасында тыныш. Аман болады, оларды өз инаяты менен орап алады ҳәм олар Аллаҳтың ҳидаятында турақлы болып Оның ҳақ жолындағы арқанын беккем усласа, оларды аман сақлайды.

Аллаҳ таала бенделери арасынан таңлаған, пәклеген ҳәм шайтаннан қорғаған уллы пайғамбарымыз Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўа салламға салаўат ҳәм сәлемлер болсын. Пайғамбарымыз айтады: «Сизлердиң ҳәр бириңизге сизлер менен ҳәмийше бирге болыўшы жинлер бириктирип қойылған!

Я Расулуллаҳ сизге де ме? - делинди.

Маған да. Бирақ Аллаҳ маған жәрдем берди ҳәм ол жин мусылмын болды. Мени тек ғана жақсылыққа үндейди,- деди».

Пайғамбарымызға, саҳабаларға Рәббимиз сүйгениндей ҳәм разы болатуғын даўамлы Аллаҳтың салаўаты ҳәм сәлеми болсын.

Аллаҳ таала жәннет ҳәм дозақты жаратып: «Ҳәр бириңизди толтырыў Мениң мойнымда» деп ўәде берди. Иблиске (оған Аллаҳтың нәлети болсын) бенделерине сынаў ҳәм имтиҳан болыўы ушын мәўлет берип қойды...

«Билип қойың, әлбетте, шайтанның топары – зыян көриўши». (Мужадала сүреси, 19-аят)

Адам балаларының қәлбине жол табыўы ҳәм олардың қан тамырларында жүриўине имкан берип қойды. Оған басқа шайтанларды бойсындырып берди. Олар иблистиң буйрығы менен ис көреди.

Ияз ибн Ҳимар разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады:

Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам бир күни хутбаларында былай деди: «Сергек болың, Рәббим маған бүгин билдиргенлеринен сизлер билмейтуғын нәрселерди үйретиўди буйырды. «Мен ҳәмме бенделеримди ҳақ динге мейил қылып жараттым, шайтанлар болса оларды динлеринен шығарып алды ҳәм Мен ҳадал қылып берген нәрселерди оларға ҳарам қылды ҳәм Мен (шериклигине) ҳеш бир ҳүжжет түсирмеген нәрселерди Маған шерик қылыўға буйырды»...

Дозақ ийелери бес түрли болады:

1. Шаңараққа ҳәм мал-дуньяға қызығыўшылығы болмаған, (жаманлықтан тосатуғын) ақылы да жоқ болған, шүкирсиз-әззи хызметкерлериңиз.

2. Арзымас болса да, азғана пайда көрсе, әлбетте қыянет ететуғын, (қыянеттен тап тартпайтуғын) сатқын кимсе.

3. Азанлы-кеш сениң шаңарағың ҳаққында да, мал-дуньяң ҳаққында да алдаў нийетинде жүретуғын кимсе.

4. Содан кейин сықмарлық, яки жалған ҳаққында ҳәмде 

5. Аўзы қыйсық, уятсыз кимсе ҳаққында да айтып өтти». (Имам Муслим рәўияты)


Дерек: Islom.uz порталы 


Добавить комментарий
Жаңалықлар лентасы