25 июн 16:10Мақалалар

АЛЛАҲ ЗИНАҒА ЖАҚЫНЛАСПАЎҒА БУЙЫРҒАН


АЛЛАҲ ЗИНАҒА ЖАҚЫНЛАСПАЎҒА БУЙЫРҒАН
Зина сөзликте “фужур”, яғный жеркенишли ис мәнисинде келеди. Уламалар зинаға ҳәр түрли тәрийплерди  берген. Зинаның улыўмалық тәрийпи төмендегише: “Арасында неке болмаған ҳәм неке бар, деп гүманланбаған ҳалда еркек ҳәм ҳаялдың бир-бирине жынысый қосылыўы зина есапланады”. Зина – ҳарам. Ол Аллаҳға ширк келтириў, наҳақ адам өлтириў сыяқлы ең үлкен кабира гүналардан есапланады.

Аллаҳ таала айтқан: «Олар Аллаҳға қосып, басқа «илаҳ»ға илтижа қылмайды ҳәм Аллаҳ (өлтириўди) ҳарам қылған жанды наҳақ өлтирмейди ҳәм де зина қылмайды. Ким усыны (жаман ислерди) қылса, гүнаға (азапқа) ушырайды, Қыяметте оның азабы көбейтип бериледи ҳәм ол сол жерде хорланған ҳалда мәңги қалады. Тек ким (бул дүньяда) тәўбе қылып, ийман келтирип, ийгиликли ис қылса, онда Аллаҳ әне солардың жаманлық (гүна)ларын жақсылық (саўап)қа алмастырады. Аллаҳ – Кеширимли, Рейимли»(«Фурқон» сүреси, 68–70-аятлар).

Аллаҳтың бәрше шариятларында зина ҳарам ис болып, оған қарсы гүресилген. Ал, зина себепли насаблар тәртипсиз араласып кетеди, нәсилге зыян жетеди, шаңарақлар бузылады, байланыслар үзиледи, кеселликлер тарқалады, шаҳўатларға берилип пәскешликке кетиледи, гөззал қулықлар заўал табады (жоқ болады).

Аллаҳ бул ҳаққында төмендегише марҳамат қылған:

«Зинаға жақынласпаң! Себеби, ол – бузықлық ҳәм жаман жол»(«Исро» сүреси, 32-аят).

Аятта «зина қылмаң» делинбеген, ал «зинаға жақынласпаң» делинбекте. Бул дегени, «зина қылмаң», дегеннен көре қаттырақ. Мөмин, мусылман адам зина қылыў ол жақта турсын, оның жақынына да жоламаўы, зинаға алып барыўшы нәрселерден де узақта болыўы лазым. Ислам бир нәрсени ҳарам қылса, оған жеткериўши жолды да тосады ҳәм оған алып барыўшы бәрше нәрсени ҳарам деп жәриялайды. Демек, зина ҳәм оған байланыслы болған бузықшылықтың ҳәр қандай көриниси пүткиллей ҳарам! Зинаның ҳарамлығын Аллаҳ зинадан узақта болыўшыларды мақтағанынан да билип алыў мүмкин.

Аллаҳ айтады: «Ҳақыйқатында да мөминлер утысқа еристи. Олар – намазда өзлерин кишипейил тутыўшылар. Олар – бийҳуўданәрсе (сөз ҳәм ис)лерден жүз бурыўшылар. Олар – зәкатты бериўшилер. Олар – әўретлерин (ҳарамнан) сақлаўшылар. Тек өзлериниң ҳаяллары ҳәм қол астындағы (шоры)лары ондай емес. Себеби, олар айыпланыўшы емес. Енди ким усыннан басқаны (ҳарам қылынған нәрселерди) қәлесе, онда әне солар – ҳәддинен асыўшылар»(«Муъминун» сүреси, 1–7-аятлар).

Аллаҳ усы аятларда мөминлердиң ең тийкарғы сыпатларын сөз еткенде мөмин ҳәм мөминалар өз фаржларын (жынысый ағзаларын) ҳарам ислерден сақлаўын айтқан. Аятқа муўапық ким әўретин сақламаса мөминлигиниң үлкен бөлегин жоғалтқан ҳәм уллы байлықтан ажыраған болады.

Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа салламның ҳәдислеринде де зинаның ҳарамлығы айтылып, набыт етиўши үлкен гүналардан деп саналған.

Айша разыяллаҳу анҳадан раўият қылынады: “Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам кусуф (қуяш тутылғанда оқылыўшы) намаз ўақтында минберде турып: “Ҳәй Муҳаммад үммети, Аллаҳға ант, Оның еркек яки ҳаял бендеси зина қылғанында Аллаҳтан көре қызғаныўшырақ ҳеш ким жоқ! Аллаҳға ант мен билгенлеримди билгениңизде еди, аз күлип, көп жылаған болар едиңиз!” – деди, соң қолын көтерип: «Аллаҳым (аманатты) жеткиздимбе?!» – деди”

Имам Бухарий рәўияты.

Ҳәдистен белгили болыўынша, Аллаҳтан көре қызғаныўшырақ ҳеш ким жоқ екен. Әлбетте, (мәҳрамларын) қызғаныў Исламда мақталған сыпатлардан. Бенделери зина қылғанында да Аллаҳ оларды қызғанады екен. Егер бенделер Аллаҳ ҳаққында, ақыреттеги есап-санақ ҳаққында, Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўа саллам билген нәрселерин билгенлеринде еди, зинадан шетлениў ол жақта турсын, ал аз күлип көп жылайтуғын, Аллаҳты ҳеш ўақыт ядынан шығармайтуғын бенделерден болатуғын еди.

Әбиў Ҳурайра разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады:

“Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам айтты: “Бенде зина қылғанда оннан ийман шығып басының үстинде саябан киби болып турады. Шетленгеннен соң ийман оған қайтады”.

Әбиў Даўыт ҳәм Термизий рәўиятлары.

Ийман ҳәм оның себебинен болыўшы уят пенен зина ҳеш қашан бирге болмайды. Зина қылған адам мусылманлықтан шықпаса да, иймансызлардың әмелин орынлаған болады. Бирак, кимде-ким зина қылыў ҳадал деп тастыйқласа, гүмансыз күпирге кеткен болады.

Ибн Умар разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады:

“Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам айтты:

“Қайсы бир халықта бузықшылық тарқалса, ҳәттеки, оны жәрияласа, оларда ата-бабаларында болмаған оба (инфекциялық кеселлик) ҳәм жуғымлы кеселликлер тарқалады”.

Ибн Мажа ҳәм Ҳәким рәўиятлар

«Зинаға жақынласпаң» китабынан


Добавить комментарий
Жаңалықлар лентасы