30 июн 21:01Мақалалар

Аллаҳ зинаға жақынласпаўға буйырған


Аллаҳ зинаға жақынласпаўға буйырған

(Үшинши бөлим)Өз динин билмеў ҳәм оған әмел қылмаў:

Ҳәр қандай инсан ҳәм жәмийет турмысындағы машқалалардың тийкары бул – диний ҳақыйқатларды билмеў ҳәм оларға әмел қылмаў. Өз динин билмеў ҳәм оған әмел қылмаў бендени мусылманлықтан шығарып, кәпирликке киргизиўи мүмкин. Ал, күпирге алып барыўы мүмкин болған ҳәр бир нәрсе ҳарам.

Өз динин билмеў ҳәм оған әмел қылмаў бир инсанның бузықлыққа берилиўи яки бузық жәмийетте тарқалыўында да көринеди. Егер инсанлар Аллаҳты танығанында, Ол көрсеткен динди билгенинде ҳәм оған аўытқымай амел қылғанында еки дүнья бахтына ерискен, соның ишинде жынысый турмысын да гөззал көринисте жолға қойған болар еди.

Аллаҳ таала айтады: «Егер олар ийман келтирип, тақўа қылса, Аллаҳтың алдындағы саўап (олар ушын) жақсырақ болады. Егер олар билсе еди»(«Бақара» сүреси, 103-аят).

Усы аяты кәриймада инсанлар егер билсе бул дүньядағы Аллаҳ көрсетпелерине кери нәрселерден көре ақыреттеги саўап ҳәм сыйлық жақсырақ екени айтылмақта. Бул дүньядан көре ақырет жақсырақ ҳәм мәнгилик екенлигин билген инсан оған ҳәрекет етеди, бирақ Аллаҳты танымаса, динди билмесе ҳеш нәрсе қыла алмайды. Демек, ол ҳадал ҳәм ҳарамды, парыз не, ўәжиб не, сүннет не, макруҳ не билиўи зәрүр. Аятларда Аллаҳтан алым бенделери ғана қорқыўы, билген инсанлар менен билмеген инсанлар тең бола алмаўы айтып өтилген. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам да үмметлерин илим алыўға, атап айтқанда динди үйрениўге буйырған ҳәм ҳәр бир мөминге Ислам дини тийкарлары, бендениң намаз, зәкат, ораза, ҳаж, ҳадал ҳәм ҳарам ҳаққында илим алыўы парыз ҳәм қарыз екенлигин жәриялаған. Усы санап өтилген нәрселерди билиў өзин мусылман есаплаған адам ушын ықтыярый емес, ал мәжбүрий есапланады.

Сондай-ақ, Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: «Аллаҳ кимге жақсылықты рәўа көрсе, динде фақиҳ қылып қояды» – деген. (Бухарий ҳәм Муслим рәўияты)

Бай қылып қояды, атақлы қылып қояды, саламат қылып қояды демеген. Демек ең үлкен жақсылық өз динин билиўде екен, бул жақсылықтың алдына ҳеш нәрсе түсе алмайды екен.

Егер зина ҳәм оған байланыслы ислерди қылыўшы, оларға байланып қалган яки қылмақшы болған бенде Аллаҳ зина ҳәм оған байланыслы ислерди ҳарам қылғанын, бул нәрсе дүнья ҳәм ақыретте бахытсызлыққа алып барыўын, Аллаҳ ушын өз шаҳўатларын жылаўлаған инсан ушын жәннетте таярланған мәнги рәҳәтлер, шаҳўатын жылаўламағанларға жәҳәннемде таярланған шексиз азапларды билгенинде еди...!

Егер ол Рәббисиниң қаншелли уллы екенлиги, оған қаншелли меҳрибан екенлигин, оның дини қаншелли уллы, жоқары инсаный пазыйлетлер екенин, Аллаҳ ушын өзине зыянлы истен жүз бурыў қаншелли уллы қаҳарманлық екенлигин билгенинде еди...!

Инсан өз динин билип, оған әмел қылса, биз жоқарыда санап өткен бузықлыққа алып барыўшы жолларды айтып отырыўға қәжет қалмаған болар еди. Неге дегенде, бәрше машқалалардың басы өз динин билмеў ҳәм оған әмел қылмаў.


«Зинаға жақынласпаң» китабынан

Добавить комментарий
Жаңалықлар лентасы